MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ VE ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 Ümit Alüminyum Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla müşterilerimize, tedarikçilerimize, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çalışanlarına/yetkililerine ve zaman zaman ziyaretçilerimize ait bir takım kişisel verileri işlemekteyiz.

 1. İşlenen Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

 • Kimlik (tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
 • İletişim (tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
 • Hukuki işlem (tedarikçi ve müşteri)
 • Müşteri işlem (müşteri ve potansiyel müşteri)
 • İşlem güvenliği (ziyaretçi)
 • Risk yönetimi (tedarikçi ve müşteri)
 • Finans (tedarikçi ve müşteri)
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5.maddesine uygun olarak işlenebilmektedir:

 1. Müşterilerimiz ile akdettiğimiz sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası,
 2. Tedarikçilerimiz ile akdettiğimiz sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası,
 3. Şirket’in finansal raporlama işlemlerinin icrası/takibi
 4. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
 5. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 6. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 7. Satış ve pazarlama
 8. Şirketin kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi,
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Taraflar

Şirketimiz, temin ettiğiniz kişisel verileri Kanun’un 8.maddesine uygun olarak kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda aktarabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlar doğrultudusunda yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebepleriyle işlenmektedir.
 1. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirketimizin Dereboyu Caddesi No: 2 Kat:1 Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mahallesi, 34510 Beylikdüzü/İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak veya info@umitalm.com adresine e-mail göndererek aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.